TT Điều Hành & Đào Tạo Sau Đại Học

TT Điều Hành & Đào Tạo Sau Đại Học_Đại Học Cần Thơ

 

Chủ đầu tư: Trường Đại Học Cần Thơ

Địa điểm: Đường 3 - 2, Tp.Cần Thơ

Quy mô: 10 Tầng Lầu

Năm thực hiện: 2008